REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU WWW.PISANIE-PRAC.EDU.PL

Regulamin

Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się w domenie (http://pisanie-prac.edu.pl) którego administratorem jest Ing.Mag.iur. Ryszard Marczak, wpisany do rejestru handlowego w Austrii w miejscowości 8700 Leoben pod numerem  7188,  jako Zleceniobiorca oraz zobowiązania Użytkownika (Klienta) jako Zleceniodawcy, które mają zapewnić obydwu stronom pełne zrozumienie dla satysfakcjonującej współpracy.
Niniejszy regulamin wiąże każdą osobę korzystającą z oferowanych na Portalu www.pisanie-prac.edu.pl usług poprzez złożenie zamówienia w Serwisie („Zamawiający”).
Zamawiającymi mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

§ 1. ZASADY OGÓLNE

1. Administrator oferuje za pomocą Serwisu usługi świadczone na odległość w zakresie redakcji tekstów na zlecenie Zamawiających.

2. Prace realizowane są przez Serwis według wytycznych i sugestii Zleceniodawcy.

3. Wszelkie opracowania naukowe wykonywane przez Serwis mogą stanowić jedynie pomoc, materiał wyjściowy przy samodzielnym pisaniu pracy dyplomowej.

4. Nowo powstała praca/dzieło jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 2006r. nr 90, poz. 631). Twórca dzieła ma pełne prawo do przenoszenia praw majątkowych wynikających z dzieła w pełnym zakresie na Zleceniodawcę.

5. Bez względu na rodzaj wykonanego opracowania, mogą one być wykorzystane jedynie w sposób nienaruszający art. 272 Kodeksu Karnego.

6. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie wykonanych opracowań naukowych, tekstów, analiz, biznes planów oraz innych materiałów w sposób naruszający przepisy prawa autorskiego lub kodeksu karnego.

§ 2. POUFNOŚĆ

1. Administrator zobowiązuje się do zachowania pełnej anonimowości co do tożsamości Zamawiających.

2. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji wyłącznie w formie elektronicznej na wskazany przez siebie adres e-mail i zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Zleceniobiorcy informacji o zmianie tego adresu pod rygorem uznania za skuteczne przesłanie korespondencji elektronicznej na adres dotychczasowy.

§ 3. ZAPYTANIE I REALIZACJA ZLECENIA

1. Pod pojęciem “zapytanie” rozumie się następujące wstępne czynności:

• określenie tematu pomocy lub zagadnień tematycznych oraz charakteru pracy,

• ustalenie terminu realizacji zleconych prac,

• podanie oczekiwań dotyczących zakresu ilościowego realizacji pracy.

2. Przyjmowanie usług w ramach zapytania realizowane są poprzez zamieszczony na stronie Serwisu formularz kontaktowy.

3. Na podstawie złożonego zamówienia dokonywana jest wycena zlecanego opracowania w oparciu o otrzymane informacje szczegółowe. W przypadku mało precyzyjnych informacji, Administrator serwisu może poprosić o podanie większej ilości wytycznych.

§ 4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie jest realizowane wyłącznie po wpływie na konto Serwisu ustalonej pomiędzy Stronami kwoty (w tym także częściowej płatności ratalnej).

2. Szczegółowa realizacja pracy oraz rozliczenie następuje zgodnie z ustaleniami Stron określonymi na początku przyjmowanego zlecenia, najczęściej z uwzględnieniem etapowości prac.

3. Jeśli po stronie Zamawiającego następuje zwłoka w przyjęciu kolejnych części zamówienia lub w regulowaniu opłat za poszczególne części, powoduje to wstrzymanie realizacji dalszej części prac i wyznaczenie nowego terminu wykonania usługi przez Serwis.

4. Dokonanie kolejnej wpłaty równoznaczne jest z akceptacją wcześniej przesłanej części zamówienia.

5. Odbiór oraz przyjmowanie kolejnych części zamówienia, jak również zgłaszanie ewentualnych uwag przez Zamawiającego odbywa się za pomocą poczty elektronicznej.

6. Serwis przesyła wynik zleconych prac drogą elektroniczną., możliwy jest także odbiór całości opracowania pocztą tradycyjną na płycie CD lub w wersji drukowanej.

7. Na życzenie Zamawiającego Serwis może zawrzeć umowę handlową w formie pisemnej.

8. Brak kontaktu z klientem przez okres 30 dni jest równoznaczny z jego rezygnacją z kontynuacji zamówienia i skutkuje jego zamknięciem, bez możliwości powrotu do jego realizacji.

9. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 5. CENA

1. Całkowity koszt realizacji prac jest uzależniony od oczekiwań Zleceniodawcy, terminu, zakresu ilościowego oraz języka w jakim dana praca ma zostać wykonana i jest wynikiem szczegółowych ustaleń poczynionych pomiędzy Stronami.

2. Koszt realizacji zamówienia obejmuje:

Napisanie tekstu w oparciu o wytyczne i sugestie Zamawiającego, z uwzględnionych dostarczonych przez Zamawiającego materiałów. Utrzymanie podstawowego charakteru opracowania: strona tytułowa opracowania, spis zawartej treści, treść opracowania, bibliografia, spisy tabel, rysunków, wykresów, jeśli wystąpią w treści pracy. Edycja tekstu zgodnie ze standardowymi założeniami lub indywidualnymi wymaganiami i wytycznymi przedstawionymi przez Zamawiającego. Poprawki i korekty w tekście. Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji zamówienia, po jego choćby częściowym wykonaniu przez Zleceniobiorcę nie zwalnia z uiszczenia opłaty zgodnej z zaakceptowaną wyceną.

§ 6. REKLAMACJE

1. Reklamacje w napisanym przez Serwis tekście wykonywane są bezpłatnie, na bieżąco w okresie realizacji zlecenia oraz do 21 dni od daty przesłania materiału do Zamawiającego o ile nie wiążą się z diametralną zmianą planu i tematu pracy.

2. Dodatkowa opłata jest pobierana za poprawki, które:

• obejmują dopisanie nowego tekstu, nie ustalonego wcześniej, który zwiększa zakres pracy Serwisu.

• Zmiana planu oraz fundamentalnych założeń pracy, które powodują usunięcie znacznej części pracy i/lub dopisanie w jej miejsce nowego tekstu.

3. Drobne poprawki i reklamacje w tekście wykonywane są przez Serwis bezpłatnie w możliwie najszybszym terminie od dostarczenia wszelkich uwag i materiałów.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Opracowania realizowane przez Serwis są przygotowywane indywidualnie i nigdy nie jest później powielane w innych pracach lub zleceniach.

2. Serwis zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do treści niniejszego regulaminu w dowolnym czasie oraz dowolnym zakresie.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Autorskiego.

4. Wszelkie ewentualnie powstałe spory Strony w pierwszej kolejności zobowiązują się rozstrzygać polubownie z satysfakcją dla obydwu stron.

§ 8. KLAUZULA SALWATORYJNA

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

§ 9. ZMIANY I CZAS OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.12.2015 r.

2. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez Administratora.

3. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej Serwisu.

4. W przypadku dokonania zmiany zasad odpłatności za usługi świadczone przez Administratora, do Umów zawartych przed dokonaną zmianą stosuje się regulacje dotychczasowe.